PřihlásitRegistrace

ZŠ Resslova Hlinsko a Ma
tìj V
oda
poøádají
v úterý 27. 3. 2018 od 14.30
v MFC Hlinsko
Soutìž se uskuteèní
a je pøís
tupná veø
ejnos
ti.
v úterý 27. 3. 2018 od 14.30
v MFC Hlinsko
v úterý 27. 3. 2018 od 14.30
v MFC Hlinsko
Vs
tupné dobr
ovolné
pr
o žáky 1. – 9. tøíd hlineckých škol
a nižších tøíd Gymnázia K. V
. Raise Hlinsko.